OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1S/00069937/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16 września 2020r. o godz.14:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-227 Szczecin, ul.Kaszubska 42, w sali nr 60

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej

stanowiącej nieruchomość miejską, zabudowaną budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Działka ma powierzchnię 264 m.kw, posiada użytek w klasie Bi. Zgodnie z wypisem z kartoteki budowy powierzchnia zabudowy budynku wynosi 119 m.kw.
Nieruchomość położona jest przy ul.Asnyka 22, nr działki 20/2, obręb ewidencyjny 205 Nad Odrą, łączna pow. 0,0264 ha.
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00069937/0
Pomieszczenia na parterze budynku o pow. 80 m.kw. zostały wynajęte z dniem 15 stycznia 2016 r. Umowę zawarto na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w każdym terminie, za porozumieniem stron. Strony ustaliły wysokość rocznego czynszu najmu w kwocie odpowiadającej aktualnej rocznej wysokości podatku od nieruchomości.
Art. 1002 kpc: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Suma oszacowania wynosi 510 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 382 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-09-2020 r.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT w stawce 23%
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.