OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 137982

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 137982

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 17, w sali nr 313 odbędzie się

 

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i przedpokoju o łączej pow.72,68m.kw. Do lokalu przynależy piwnica o pow.9,78 m.kw. i związany jest z nim udział 82/1000 w nieruchomości wspólnej o nr KW 124384.
Lokal położony jest: 71-621 Szczecin, ul. Parkowa 59/1, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niego księgę wieczystą o numerze SZ1S/00137982/8. Lokal nie jest zamieszkały, komornik dysponuje kluczami.
Nieruchomość należy do dłużnika: Aneta Szulżycka

Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 10-01-2021 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym.
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.