OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 104021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 sierpnia 2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-227 Szczecin, ul.Kaszubska 42, w sali nr 60

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z sali sprzedaży, zaplecza biurowego oraz wc o łącznej pow. 22,79 m.kw. Faktycznie lokal składa się z jednego pomieszczenia usługowego oraz z wc.
Z lokalem związany jest udział 35/1000 w nieruchomości wspólnej o nr KW 100720/6.
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00104021/4
Położenie nieruchomości: 70-104 Szczecin, ul. Piekary 3

Suma oszacowania wynosi 83 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 25-08-2020 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745
Do ceny sprzedaży nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT w stawce 23%
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.