OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23 września 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny, 70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 42, w sali nr 50

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul.Niemcewicza 29, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow.46,40 m.kw., wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie pod numerem 128036 (Adres spółdzielni: 71-520 Szczecin, ul.Niemcewicza 26), bez urządzonej księgi wieczystej.
Lokal należy do dłużnika: Juozas Zitkevicius i nie jest zamieszkały.
Położenie: 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 29/6

Suma oszacowania wynosi 208 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-09-2019 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).

Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 156000 zł
Data licytacji: 2019-09-23