OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 216961

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 maja 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-227 Szczecin, ul.Kaszubska 42, w sali nr 50

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki o łącznej pow. 30,94 m.kw., z którym związany jest udział 120/10000 w nieruchomości wspólnej o nr KW 142228/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 216961 [NKW SZ1S/00216961/3]
Położenie nieruchomości: 70-021 Szczecin, ul. Włościańska 34/12
Egzekucja prowadzona jest przeciwko dłużniczce: Anna Wojciechowska.

W dziale III wpis ograniczonego prawa rzeczowego – służebność osobista mieszkania.
Dożywotnia i odpłatna służebność osobista mieszkania polegająca na prawie do korzystania z całego lokalu mieszkalnego nr 12, wpisana na rzecz Alfredy Kurek, pozostanie w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, stosownie do art. 1000 § 3 kpc.
Oznacza to, że utrzymanie w mocy tej służebności obniża wartość nieruchomości.
Suma oszacowania wynosi 48 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-05-2019 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 36000 zł
Data licytacji: 2019-05-31