OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 137507

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23 października 2019r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny: 70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 42, w sali nr 50

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 59,97mkw., z którym związany jest udział 28/1000 w nieruchomości wspólnej objętej KW nr 46807/3. Dla lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 137507 [NKW: SZ1S/00137507/5]
Położenie nieruchomości: 70-416 Szczecin, ul. Mazurska 43/10

Suma oszacowania wynosi 188 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-10-2019 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 141000 zł
Data licytacji: 2019-10-23