OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 124938

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04 września 2019r. o godz.09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-227 Szczecin, ul.Kaszubska 42, w sali nr 50

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z zgodnie z treścią KW z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 87,12 m.kw. Faktycznie, pokój od strony podwórza przedzielony jest lekką ścianką z płyt kartonowo-gipsowych na dwa pokoje.
Z lokalem związany jest udział 28/1000 w nieruchomości wspólnej o nr KW 27526.
Dla nieruchomości prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze KW 124938 [NKW: SZ1S/00124938/1]
Lokal należy do dłużnika: Konrad Wróblewski i nie jest zamieszkały.
Położenie: 70-433 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 36/15
Termin oglądania lokalu wyznaczono na dzień 28 sierpnia 2019 r. w godz. 16:30-16:50

Suma oszacowania wynosi 334 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 03-09-2019 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Cena wywołania: 250500 zł
Data licytacji: 2019-09-04